Документа

Правилник о докторским студијама – нови

Правилник о докторским студијама – стари

Правилник о учешћу универзитета у кредитној мобилности програма ЕРАЗМУС+

Правилник о ближим условима за избор у звање наставника – стари

Правилник о ближим условима за избор у звање наставника – нови

Правилник о решавању стамбених потреба запослених

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о додели признања

Правилник о коришћењу Академске рачунарске мреже Универзитета

Правилник о за израду и одржавање веб презентације Универзитета и факултета из његовог састава

Правилник о условима избора и начину ангажовања гостујућег професора

Правилник о упису студената на студијске програме

Правилник о студентском вредновању (евалуацији) студија и педагошког рада наставника

Правилник о спровођењу избора за студентски парламент

Правилник о самовредновању

Правилник о организацији и раду центра за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и истраживања

Правилник о организацији и раду Библиотеке

Правилник о признавању страних високошколских исправа

Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације

Правилник о преношењу ЕСПБ бодова

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту

Правилник о обезбеђивању квалитета

Правилник о наставној литератури

Правилник о доношењу студијског програма

Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима професора "ЕМЕРИТУС-а"

Правилник о дисциплинској одговорности студената

Правилник о давању сагласности за рад у другој високошколској установи

Правилник о начину и поступку стицања звања наставника и заснивања радног односа

Захтев за нострификацију

ЕСПБ обрасци

Форме захтева за издавање дипломе – основне (први степен)

Форме захтева за издавање дипломе – магистарске

Форме захтева за издавање дипломе за основне академске студије

Форме захтева за издавање дипломе за мастер академске студије

Форме захтева за издавање дипломе за докторске академске студије

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника универзитета – стари образац

Сажетак извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звања наставника – нови

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звања наставника (наука) – нови

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника (уметност) – нови

Изјава о ауторству

Изјава о истоветности штампане и електронске верзије докторског рада

Изјава о коришћењу

Захтев за давање сагласности на извештај о предлогу теме докторске дисертације

Захтев за давање сагласности на извештај о урађеној докторској дисертацији